namen

o društvu

Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo »Slava« je bilo uradno ustanovljeno leta 2023 kot platforma, ki združuje kulturne in akademske delavce, umetnike in novinarje z namenom spodbujanja obstoječih in vzpostavljanja novih kulturnih stikov med obema deželama.

To združenje bi lahko obstajalo že pred več desetletji. Žal ni. Zamisel za njegovo ustanovitev je, povejmo po pravici, porodilo pogubno dogajanje, ki se je začelo leta 24. februarja 2022. Pred tem je bilo zavedanje o Ukrajini in njeni kulturi skoraj povsod v Evropi šibko. Zaradi vojne smo postali tako politično kot čustveno vpleteni. Hkrati je bilo to, kar je bilo za nas dragoceno novo odkritje, za številne Ukrajince svojevrstno ponovno odkritje. Bridka ironija zgodovine je hotela, da je imperialistična gesta, ki je od vsega začetka odkrito ciljala k izbrisu ukrajinske identitete z obličja zemlje, številne Ukrajince spodbudila k ponovnemu učenju jezika svojih prednikov. Če Ukrajinci v svojem sedanjem položaju trgajo iz pozabe drobce lokalne zgodovine in obujajo celo izginule tradicije, to ni nič drugega kot spontan odziv na grožnjo vojne kot arhaične oblike kolektivnega nasilja. Po skoraj dveh letih neprekinjenega bombardiranja in pokolov ni razumne in moralno sprejemljive argumentacije, ki bi lahko kakorkoli uravnotežila imperialističnega agresorja in žrtev, ki si želi zgolj miru in svobode.

Namen tega združenja ni omejen na trenutno potrebo po moralni in, kolikor bo to mogoče, materialni podpori umetnikom, kulturnim in akademskim delavcem, novinarjem in drugim. Kulturne vezi, ki jih bomo, upajmo, stkali z organizacijo dogodkov in z drugimi oblikami sodelovanja, bodo morda obrodile sadove šele v daljni prihodnosti. Potem ko je tuja agresija zbližala dva naroda, ki si želita miru brez imperialistične nadvlade, je naša naloga najprej to, da skušamo z omejenimi močmi, ki jih premorejo govorjena in pisana beseda ter vse zvrsti umetnosti, prispevati k izidu, ki bo ugoden za Ukrajino. Nato bo prišel čas, ko bomo lahko nadomestili, kar je bilo v preteklosti zamujeno.

Društvo se bo strogo izogibalo vplivom strankarske politike in spremnim ideologijam, in to na obeh straneh, tako na slovenski kot na ukrajinski.

*

Словенсько-українське культурне товариство «Слава» офіційно засноване 2023 року як платформа, що покликана об’єднати культурних і наукових діячів, митців та журналістів, і має на меті підтримувати вже налагоджені та ініціювати нові культурні контакти між двома країнами.

Така спілка могла б діяти вже кілька десятиліть. Але, на жаль, це не так. Зізнаймося відверто: ідея її створення виникла через катастрофічні події, які розпочалися 24 лютого 2022 року. До того про Україну та її культуру майже в усій Європі знали небагато. Війна зробила нас і політично, і емоційно задіяними. Водночас багато українців подивилися наново й іншими очима на те, що для нас стало цінним новим відкриттям. Історія гірко пожартувала: імперіалістичний жест, який із самого початку був явно спрямований на те, щоб стерти українську ідентичність з лиця землі, спонукав багатьох українців згадати мову предків. Нині українці повертають із забуття фрагменти своєї історії і навіть відроджують зниклі традиції, що є спонтанною відповіддю на загрозу війни як архаїчної форми колективного насильства. Після майже двох років безперервних бомбардувань і вбивств годі знайти розумний та морально прийнятний аргумент, який хоч би якось міг урівноважити імперіалістичного агресора та жертву, яка прагне лише миру й свободи.

Діяльність цього товариства не обмежується актуальною на сьогодні потребою моральної та, за можливості, матеріальної підтримки митців, діячів культури й науки, журналістів. Культурні зв’язки, які ми сподіваємося налагодити, організовуючи різні заходи та провадячи інші форми співпраці, дадуть плоди лише у віддаленому майбутньому. Зараз, коли зовнішня агресія об’єднала дві нації, які бажають миру без імперіалістичного панування, наше найперше завдання – спробувати досягнути вигідного для України результату завдяки потенціалу усного та писемного слова, а також усіх мистецьких жанрів. А потім настане час, коли ми зможемо надолужити все, чого в минулому не було зроблено.

Товариство строго уникатиме впливу партійної політики та супутніх ідеологій з обох сторін – і зі словенської, і з української.

*

The Slovene-Ukrainian Cultural Association “Slava” was officially founded in 2023 as a platform for cultural workers, academics, artists, and journalists that aims to foster existing ties and establish new cultural connections between the two countries.

This association could have come into existence decades ago. Unfortunately, it did not. To be honest, its foundation followed the disastrous events that began on February 24, 2022. Before that, awareness of Ukraine and its culture was weak practically throughout Europe. However, the war made us politically and emotionally involved. At the same time, what was a precious new discovery for us in a way became a re-discovery for many Ukrainians. By a bitter twist of historical irony, an imperialistic move that from the beginning openly aimed to obliterate Ukrainian identity motivated many Ukrainians to re-learn the language of their ancestors. In the present circumstances, by tearing from oblivion scraps of local history and reviving even traditions long gone, Ukrainians are responding spontaneously to a barbaric threat. After almost two years of incessant bombing and massacres, no rationally and morally acceptable reasoning can be provided that in any way puts on an equal footing the imperialist aggressor and the victim who seeks only peace and freedom.

The purpose of this association is not limited to the present need of moral and, where possible, material support for artists, cultural workers, academics, journalists, and others. The cultural ties that we hope will be created by organizing events and by other forms of collaboration may only bear fruit in the distant future. After an external aggression has brought more closely together two nations who want peace without imperialist supremacy, our first task is to help achieve, with the limited power of the spoken and written word and all genres of art, an outcome favorable to Ukraine. Then will be the time to make up for what was missed in the past.

 

The association will strictly avoid any contamination with party politics and concomitant ideologies on both sides, in Slovenia and in Ukraine. 

pomen

O SlAVI

Ime »Slava« je mišljeno kot poroštvo naše skupne navezanosti na slovanstvo v duhu svobodomiselnosti in svobodoljublja, ki je preveval že revolucionarna gibanja 19. stoletja. Ta gibanja so vsebovala tudi kal transnacionalnega pogleda na Evropo in svet. – Namig gre v dve smeri. Najprej je Slava ime alegorični boginji vseh Slovanov, ki jo je promoviral Ján Kollár, France Prešeren pa ji je dal novo vlogo kot zavetnici zgodnjih Slovencev, ko so se v preizkušnji znašli oni: »Narvéč svetá otrokom sliši Slave, / tje bomo našli pot, kjer nje sinovi / si prosti vól’jo vero in postáve.« Obenem se »slava« razvidno navezuje na formulo, ki je med Ukrajinci v času vojne postala malodane vsakdanji pozdrav. Ta formula je nekakšno vprašanje, na katero pa ni mogoče odgovoriti z dvema različnima odgovoroma; možno je samo »salutirati«. In vendar ton, s katerim oboje izgovarjajo v zasebnih kontekstih, ni militanten, temveč izraža upanje in pripadnost skupnosti. Kaj takega je med narodi, ki uživajo srečo svobode in miru, redko.

*

Назва «Слава» – вияв нашої спільної прихильності до слов’янства в дусі вільнодумства і волелюбності, якими були пройняті революційні рухи ХІХ століття. Ця асоціація є подвійною: по-перше, Слава – ім’я алегоричної богині всіх слов’ян, яку оспівував Ян Коллар, а Франце Прешерен надав їй нового значення покровительки ранніх слов’ян, що зазнавали нелегких випробувань: «Туди, де чути голос дітей Слави, / ходімо браття, в край просторий, вільний, / де в почесті синів її і віра, й правда». Водночас слово «слава», звісно ж, пов’язане з фразою, яка стала чи не щоденним вітанням українців під час війни, своєрідним запитанням, на яке неможливо дати дві різні відповіді – можна тільки «салютувати». Тон контексту і першого, і другого значення не войовничий, а радше висловлює  надію та свідчить про приналежність до спільноти. Таке не часто можна побачити в народів, які мають щастя бути вільними й жити у мирі.

*

The name “Slava” is a token of our common attachement to things Slavic in the spirit of love for freedom and free thinking that permeated 19th-century revolutionary movements. These movements also contained the seeds of a transnational view of Europe and the world. The allusion is thus is twofold. First, “Slava” is the name of the allegorical goddess of all Slavs promoted by Ján Kollr and reinvented by France Prešeren as a protectress of the early Slovenians in their time of struggle: “Most of the world belongs to Slava’s children, / We will find a way to that place where her sons / Choose as free men their faith and ways.” Second, “slava” has obvious reference to what has become a common greeting formula among Ukrainians. That formula is a question of sorts that begs a single possible answer: a “salute” as it were. However, the tone in which both parts are pronounced in private settings is not militant; instead, it expresses hope and a sense of community, which is rare among nations blessed with freedom and peace.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ime Priimek
v delu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ime Priimek
V DELU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ime Priimek
V DELU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.